Amihara holocaust 03-01-2016

03-01-2016
የኣማራ ዘር ማጽዳት ዕቅድ የደረሰበት ደረጃና መፍትሔው
ንግስት ኣስቴር ህዝቧን ኣዳነች ኣዜብ መስፍን ህዝቧን ኣስጭረስች
ገብረመድህን አርአያ ንጹህ ሀቀኛ ኢትዮጵያዊ ኣርበኛ ስለ ወልቃይት ይናገራሉ
ኣርበኛ ጌትነት ኣራገው ስለ ኣማራ ዘር ማጥፋት ኣማራ ሆሎኮስት ያስረዳሉ ያስጠነቅቃሉ
የወለቃት ህዝብ ለመብቱ ሆ ብሎ ተነስቷል

ውይይቱን ያዳምጡ
መልካም ሰንበት
መልካም 2016